“Verktyg för kollegialt ledarskap” 

Process

Vår process startar alltid med den eller de som har huvudansvaret för organisationen. För att lyckas med att skapa förbättrade vanor i arbetsgruppen krävs att de ansvariga är villiga att helhjärtat stötta de förändringar som krävs.

I första fasen skapar vi oss en uppfattning om nuläget i organisationen genom
djupintervjuer med anställda på olika platser och ansvarsområden varav ledningen också finns representerade.                     

I processens andra steg framför vi insikterna av dessa intervjuer med förslag på områden där vi anser att organisationen skulle behöva förbättras. Därefter träffas hela organisationen för en inspirations- och instruktionsföreläsning som kopplar ihop de bakomliggande strukturerna för hur vi skapar och förändrar våra vanor och hur dessa påverkar vårt ledarskap.                           

I nästa fas sker implementeringen av de föreslagna åtgärderna. Här genomförs också en kontinuerlig digital uppföljning från dag till dag och vecka till vecka. I den avslutande delen återkopplar vi vad som framkommit under arbetet och vilka delar som fortsatt kommer att vara viktiga att fokusera på.

KOntaktA Oss

Anja Ahlborg  070-578 24 54 
anja.ahlborg@vana.nu
Sofia Norberg 070-766 11 19
sofia.norborg@vana.nu